ץובקה תלהנה
הרבחה תוריכזמ
תילכלכ תוריכזמ
א"שמ.ו
החוור לוכשא
הליהקה לוכשא
ךוניחה לוכשא
םיתורש לוכשא
תואירב.ו
םינפ תרוקיב.ו
9-ה תווצ
תוברת.ו
םיפסכב לופיט
ריעצ רוד.ו
ץועיי.ו
סולכיא.ו
םירבח.ו
םידמול.ו
םייונימ.ו
תוחפשמ.ו
ןונכת.ו
הכירצ.ו
םידיחי.ו
תרושקת.ו
הטילק.ו
ישילש ליג.ו
ןולע תדעו
ןויכרא תדעו
תוחיטב.ו
םיבורק רוקיב.ו
ילאיצוס ןוחטיבל .ו
יוניב תלהנה
הממחה תלהנה
םיאולימ ןרק
םינמוא יוויל
ןוזמה תלהנמ
ח"מצ
א"סצ
םינב ובש תווצ
א"תצ
י"חצ
תופיסא.ו
םירוה.ו
ימוקמ.ו
ןורכיזה.ת
יגולוקא תווצ
יאופר חוטיב
ינוחטב םורופ
ןימלעה תיב