צוות לטיפול בצמתי מפגש בין החבר למוסדות הקיבוץ בענייני כספים
- יו"ר הנהלת הקבוץ
- מנהל עסקי
- נציג ו. לבטחון סוציאלי
- מנהל אשכול רווחה.