שימושון שמאל
לשממו רוביצ

ךוניח
ןולקשא תללכמ
"רבליס רפכ" רעונה רפכ
"םיפוח" ס"יב
"המקש" ס"יב
"השרומ" ד"ממ ןוכית ס"יב
"ןצינ" מ"מ ידוסי ס"יב
ריפס תללכמ
בגנה רעש ןוכית
לשממ
הלשממה רעש
חרזאל ץועיי תוריש
ע"לס תלהנמ רתא
ימוקמ עדימ
בגנה רעש תירוזא הצעומ
לוכשא לבח תירוזא הצעומ
ןולקשא תייריע
באוי תירוזא הצעומ