שימושון 2

םיעפומו םיעורא
ןולקשאב םיעיפומ םיטרס
ןולקשא ףוח ירוזאה יתליהקה זכרמה
תורדש קטמיניס
הביבסב
הצחר יפוח
תוריית ירתא
תויצקרטא
לובטנייפ