שימושון 1
תשרב ישומיש עדימ

עדימו תושדח
YNET תושדח
ץראה ןותיע
ריווא גזמ תיזחת
להצ רבוד רתא
CNN
יקסע
עבטמ ירעש
בהז יפד
ראודה תושר
םילעופה קנב
ימואל קנב
םיקנבה ירתא לכ תמישר
הרובחת
לארשיב םישיבכ תופמ
דגא ןיעידומ
ןילופורטמ ןיעידומ
לארשי תבכר ןיעידומ
קזב ןיעידומ