חזון חצרים

קבוץ חצרים הוא קבוץ שיתופי ומשתף, שוויוני וסולידרי, ערכי הליבה של "הקיבוץ השיתופי"  בחצרים יהיו:

        א.        בעלות משותפת בנכסים היצרניים, השיכון, מבני הציבור, והתשתיות.

         ב.        תקציבים שוויוניים בהתייחס לגודל המשפחה ולצרכים המיוחדים והימנעות מכל צורה של שכר ותגמול דיפרנציאלי.

         ג.         ערבות הדדית במכלול תחומי החיים ובעיקר ערבות הדדית רחבה, בתחומי החינוך, הבריאות והסיעוד.

         ד.        התנהלות וניהול משתף, תוך שמירת הרוח וההליכים הדמוקרטיים.

        ה.        שימור מדיניות עסקית אחראית וארוכת טווח, תוך שמירת רמת חיים בהתאם ליכולת הכלכלית של הקיבוץ.

          ו.         חובת חבר הקיבוץ לפעול לפרנסתו, להעלאת תרומה מכסימלית לחיי הקהילה ולרווחתה הכלכלית. ובמקביל אחריות הקיבוץ לפיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה."החלטת החברים 2010